Mineral Collections

Mineral collections from Bulgaria and all over the world.

Miracle Mineral

Казвам се Евгени Вулев. От минерали се интересувам от детска възраст. Първият ахат получих на 11 години. Те са голямата ми страст.
За първи път ходих да търся ахати на 21 години и се заразих с ахатова треска от тогава минаха повече от 40 години и все още не съм се излекувал.
От 1990г. посещавам редовно Мюнхен (mineral show) също така съм посещавал и някои изложения в Европа и САЩ .През 2005 г. бях любезно поканен от организаторите на изложението в Мюнхен да покажа част от ахатовата си колекция в рамките на темата ахати. През 2006 Йохан Зенц ме включи в книгата AGATES II като колекционер от България.
Ето какво казва за мен той по време на изложението в Мюнхен през 2005г.: „Една витрина сред множеството от най-прекрасните ахати от цял свят предизвиква истинско удивление и изключително изумление – тази на съвършените ахати от България, невиждани досега и събрани от Евгений Вулев.“ Цялата статия можете да прочетете в книгата му AGATES II на стр. 154.
По време на ежегодната изложба на минерали в музеят „Земята и Хората „ през годините няколко пъти ми бяха давани дипломи за най добър минерален експонат за годината или по темата а също така и за най добре фасетиран камък . Имам направени много дарения на музеи в България а също така и на три музея в Москва; Санкт Петербург: Миас; Екатирининбург; Ашхабат; Цюрих. В момента колекцията ми се състои от уникати от: над 300 ахата ; 400 кабошона (cabochons ) ; 400 минерални обрaзци (mineral specimens ).

E-mail: miracle_mineral@hotmail.com

My name is Evgeni Vulev. I have been interested in minerals since childhood. At the age of eleven, I received my first agate. They are my great passion.
When I was 21 years old I started suffering from “agate” rush and after more than 40 years I am still under it.
Since 1990 I regularly visit Munich (mineral show). I have also visited some exhibitions in Europe and the USA. In 2005 I was kindly invited by the organizers of the exhibition in Munich to show part of my agate collection on the theme of agates. In 2006 the famous Johann Zenz included me in his book AGATES II as a collector from Bulgaria. What he says about me during the the excibition in Munich 2005: “One showcase among the multitude of the most wonderful agates from all over the world evokes real astonishment and true amazement – that of excellent agates from Bulgaria, never seen before and put together by Evgeny Vulev.“ The whole article can be readed in his book AGATES II on page 154.
During the annual exhibition of minerals at the “Earth and People” museum, I have been awarded several times with certificates for the best mineral exhibit of the year or on the topic, as well as for the best faceted stone. I have made many donations to museums in Bulgaria and also to three museums in Moscow and the museums in St. Petersburg, Miass, Ekaterinburg, Ashgabat, Zurich. Currently my unique collection consists of over 300 agates, 400 cabochons, 400 mineral specimens.

E-mail: miracle_mineral@hotmail.com

Publications

za-men